Filipinska veština Eskrima

Subota 06. jun 2009, 17:00h, lokacija tribine kod restorana "Jezero"

ESKRIMA

Eskrima je filipinska borilačka veština, poznata još i pod nazivima arnis i kali, koja svoje korene ima u plemenskim tehnikama borenja sa filipinskog arhipelaga, ali je svoju prepoznatljivu formu dobila negde u vreme španske okupacije Filipina (16.-19. vek). Upravo u ovom periodu, kroz stalne sukobe sa kolonijalnim osvajačima, ali i domorodačkih plemena međusobno, stvoreni su efikasni metodi bliske borbe.

Karakteristična crta svih filipinskih škola borenja jeste naglasak na radu sa oružjem, sa kojim obuka i počinje, a tek zatim se prelazi na tehnike goloruke borbe. Tradicionalno, u pitanju su bila autohtona hladna oružja, pretežno tipa mačete, kao što su itak, bolo, barong i dr. Danas, u savremenim oblicima filipinskih borilačkih veština, ova oružja su uglavnom zamenjena palicom, tako da su najraširenije discipline u vežbanju jedna palica (solo olisi/solo baston), dve palice istovremeno (doble olisi/doble baston), nož (baraw/daga), i kao istinski zaštitni znak eskrime palica i nož (olisi y baraw/espada y daga).

Do sada stalno pominjemo filipinske borilačke veštine u množini, i to nije slučajno. Naime, zahvaljujući razuđenom geografskom obliku Filipina i plemenskoj društvenoj strukturi, postoje na desetine stilova ili škola borenja na tom prostoru. Neki od danas najpoznatijih i najraširenijih su sledeći:

  • Balintavak (Balintawak)
  • Dose pares (Doce Pares)
  • Ilustrisimo (Illustrisimo)
  • Inosanto/Lakosta (Inosanto/La Costa)
  • Kabales serada (Cabales Serrada)
  • Lameko (Lameco)
  • Moderni arnis (Modern Arnis)
  • Pekiti Terža (Pekiti Tersia)

Srpska eskrima federacija nije stilski strogo određena, već ima za cilj popularizaciju i širenje interesovanja za filipinske borilačke veštine uopšte. Ipak, federacija ima jasno strukturisan plan rada i tehničku bazu koja treba da omogući vežbačima ovladavanje svim ključnim elementima, zajedničkim za većinu izvornih filipinskih škola, tj. fleksibilnost u radu koja ima za cilj da sačuva ono najvažnije, zajedničko za sve stilove eskrime – efikasnost i realističnost, koji su prioritet u odnosu na tradiciju i rituale.

U današnjem nastupu, članovi kluba TATANG iz Beograda prikazuju rad sa dve palice – doble baston; sa jednom palicom – solo baston; sa nožem – barau; sa mačetom – bolo. Takođe, videćemo kako se principi rada sa jednim oružjem (mačeta), mogu primenjivati i sa drugim tipovima oružja (palica).

News
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS